Att påverka politiken – motioner

Var med och påverka - skriv en motion!

Vad är en motion? 

Enkelt uttryckt är en motion ett förslag om att ändra något.

Den kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation – lokalt, regionalt eller nationellt.

Att skriva en motion behöver inte vara krångligt och är ett bra sätt att bedriva politik. Det handlar om att beskriva vad man vill och förklara det – tydligt och kärnfullt.

Vem får skriva en motion?

Till arbetarekommunens årsmöte (lokalt):
Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och arbetarekommunens styrelse har rätt att skriva ett förslag, en motion, till årsmötet som alltid äger rum i mars-månad.
Motionerna från enskilda medlemmar eller socialdemokratiska föreningar ska behandlas av arbetarekommunens årsmöte, som antingen kan anta den som sin egen, anse den vara besvarad eller avslå motionen.

Till partidistriktets årskongress (regionalt):
Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och arbetarekommuners- och partidistriktets styrelse har rätt att skriva ett förslag, en motion, till partidistriktets årskongress som alltid äger rum i april-månad. Motionerna ska alltid behandlas av arbetarekommunens representantskap, som antingen kan anta den som sin egen eller sända in den som enskild.

Till partikongressen (nationellt):
Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och partidistriktens styrelser har rätt att skriva ett förslag, en motion, till partikongressen som äger rum vartannat år. Motionerna ska alltid behandlas av arbetarekommunens representantskap, som antingen kan anta den som sin egen, sända in den som enskild eller avslå motionen.

Hur hanteras min motion?

Beroende på vad din motion tar upp eller vilken beslutande instans den är ställd till, ser hanteringen olika ut.

De olika nivåerna ser du ovan. Gemensamt för alla motioner är att de alltid måste besvaras och besluten protokollföras.

Hur skriver man en motion?

Det är inte svårt att skriva en motion.  Börja med att skriva ner dina tankar om vad du vill förändra – påverka.

När du tror att du fått med allt skriver du ner motionen.

 • Börja med en rubrik som tydligt belyser vad motionen handlar om.
 • Gör en kort bakgrundsbeskrivning

Beskriv anledningen till varför den här motionen behöver ställas.
Skriv kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar
som inte kan missuppfattas. Ta bara upp ett ämne per motion. Har du fler ämnen som du vill ska behandlas är det bättre att lämna in flera motioner. En bakgrundsbeskrivning är nödvändig både för att göra syftet med motionen tydligt och också för att göra det lättare för de som ska läsa motionen och senare fatta beslut.

 • Skriv ner ditt förslag – en kort text som berättar varför du tycker som du gör

Detta är din motivering till varför du vill påverka/förändra något och grundar sig i din bakgrundstext.

 • Avlsuta din motion med en eller flera att-satser

Här förtydligar du vad du vill med din motion och detta är också uppdraget du ger till partiet och vad som ska verkställas om du får bifall på din motion.

 • Avslutning

Slutligen skriver du under motionen med ditt namn, ort och datum och postar eller mailar den till din expedition.

Din lokala arbetarekommun behandlar den sedan och/eller skickar vidare beroende på till vilken instans du har ställt den.

Det finns alltid en tidsgräns för när motioner ska vara inkomna beroende på var den ska behandlas.

Exempel på motioner inkomna till Värnamo Arbetarekommun:

 • Tandvården måste ingå i den allmänna sjukvården
 • Inga vinster i vård, skola och omsorg
 • A-kassan skall gå att leva på.
 • Likvärdig sjukförsäkring.
 • Barnkonventionens regler måste följas.
 • Lagen om anställningsskydd

Årsmöte

Årsmötet är det högsta beslutande organet i din lokala arbetarekommun.

Värnamo Arbetarekommun  behöver ha in din motion i god tid för att hinna behandla den före årsmötet.

Sista datum för motioner till årsmötet i år är 15 februari. 

 

facebook Twitter Email