Dags att skriva motioner

Nu är det dags att skriva motioner till distriktskongressen.

 

Nu är det dags att skriva motioner till distriktskongressen.

LATHUND – ATT SKRIVA EN MOTION
En motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning. Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation.
Det är inte svårt att skriva en motion. Du kan börja med att skriva ner dina tankar, när du tycker att du har fått med allt som du vill kan du börja skriva motionen.
Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in fler motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas.
1. RUBRIK
Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.
2. BAKGRUNDSBESKRIVNING
Beskriv anledningen till varför denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att
tydliggöra syftet med motionen och dels för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i
ärendet. Tänk på att försöka hålla det kort och kärnfullt.
3. DITT FÖRSLAG (MOTIVERING)
Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.
4. ATT-SATSER
Att-satserna är viktiga, eftersom de är uppdragen
du ger till partiet och också dessa som ska verkställas vid ett bifall. Det kan vara bra att dela upp
ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom partidistriktet
beslutar om varje ”att-sats” för sig. Tänk också på
att inte ha för detaljder att-satser – det ökar risken
för avslag.
Fundera gärna ett extra varv innan du skriver dina
att-satser. Det är exempelvis inte möjligt för
distriktskongressen att ge regeringen olika uppdrag.
Tänk även på att arbetarekommunen ansvarar för
att skicka motioner till partikongresser och att
att-satser som föreslår att partidistriktet ska göra
det avslås.
5. AVSLUTNING
Du ska avsluta din motion med att skriva ort, datum och underteckna med namn. När du är klar med din
motion ska du skicka in den till din arbetarekommun för beslut.
Förslag på former för att-satser:
att ändra/tillåta att/ge uppdrag till
att styrelsen ska/en arbetsgrupp ska
att till nästa distriktskongress
Exempel på att-satser:
Jag föreslår därför distriktskongressen besluta:
Att partidistriktet verkar för att alla typer av
kostnader, små som stora, inom den
svenska skolan avskaffas.
Att ge länets riksdagsledamöter i uppdrag att
verka för en starkare lagstiftning så att inga
arbetsplatsolyckor sker
BRA ATT VETA OM HUR DIN MOTION BEHANDLAS PÅ DE OLIKA NIVÅERNA:
TILL PARTIDISTRIKTETS ÅRSKONGRESS (REGIONALT):
En motion, till partidistriktets årskongress som alltid
äger rum i april-månad, ska alltid behandlas av ett
medlemsmöte i arbetarekommunen, som antingen
kan anta den som sin egen eller sända in den som
enskild.
TILL PARTIKONGRESSEN (NATIONELLT):
Alla partimedlemmar och socialdemokratiska
föreningar har rätt att skriva ett förslag, en
motion, till partikongressen som äger rum vartannat år. Motionerna ska alltid behandlas av ett
medlemsmöte i arbetarekommunen, som antingen
kan anta den som sin egen, sända in den som
enskild eller avslå motionen. Noterbart är att så
kallade mellanvalskongresser inte alltid behandlar
motioner.

Sista datum för inlämnande av din motion till Värnamo AK är 15 november.
Lycka till med ditt motionsskrivande!

Se också tidigare inlägg om att påverka politiken:

https://socialdemokraternavarnamo.se/wp-admin/post.php?post=805&action=edit

facebook Twitter Email