Enkätsvar trafikstuationen i Värnamo

Så här tycker våra medlemmar om viadukten

Nu har vi fått svar på enkäten som skickades ut före jul som handlade om trafiksituationen i Värnamo med anledning av viaduktens avstängning.

Viadukten är ju en del av Värnamo sedan länge – det kan vara svårt att tänka sig stadsbilden utan den.

Så här svarade våra medlemmar på de svarsalternativ som gavs. Alla kommentarer är återgivna under respektive rubrik.

Alternativen var:

  • Bygg en ny viadukt på samma ställe som den nuvarande

25 st

Grönområden måste bevaras och utökas

Parkeringshus?

Fel att bygga på åkermark och vid Vidöstern

Strandskyddet MÅSTE upprätthållas

Bygg mot Hörle

Bygg bra och säkra cykelvägar

Viadukten är en stor del av Värnamobilden

Bygg en ny viadukt med trappa för fotgängare mot tåg och bussar

Viadukten ligger på rätt ställe

Inte förtäta centrum

Behåll grönområden

Reservera odlingsmark och odlingslotter

Sprid ut hyresområden mot Kärda, Hörle, Ulås

Förtätning i centrum bör vara begränsad

Trafiksituationen är ohållbar

En viadukt med enkelriktad biltrafik nedåt samt promenad- och cykelstråk

Ut från centrum kan man köra runt

Ej öppen för tyngre trafik

  • Bygg en ny viadukt som mynnar ut på annan plats en nuvarande

5st

Förstör inte den gamla bebyggelsen som finns vid viadukten

Parkeringsfrågan är lika viktig

  • Renovera nuvarande viadukt

3 st

Kritisk till den dåliga framförhållningen

Vägnätet räcker inte till längre

Inte rimligt att utöka invånarantalet utan att tänka på konsekvenserna

  • Bygg en ny undergång på lämplig plats

6 st

  • Bygg varken viadukt eller undergång

7 st

Använd de undergångar som redan finns och befintlig viadukt till cyklister och fotgängare

Förbättra för mer trafik på Bangårdsgatan och Lagastigen. Ev öppna den gamla järnvägsövergången från Västbovägen. Ta bort viadukten och gör en rejäl och trafiksäker överfart

Biltrafiken ska inte ledas genom centrum

Rätta till de ologiska hemmagjorda trafikreglerna som dykt upp efter stängning

Bygg ett parkeringshus

Borra en tunnel som kan ha flexibel in- och utgång. Utred hur parkeringsplats kan byggas på Strandbergs kulle. Går det att borra ner i berget eller anlägg på marknivå

Bygg en gång- och cykelbro mellan Strandbergs kulle och hiss till järnvägsstationen

Parkeringshus intill järnvägen

Förbättra kollektivtrafiken med framtida mål att det blir 10-15 minuterstrafik

Fritt svar:

Det behövs en ny viadukt – undergång längre söderut än nuvarande viadukt. Helst med en förlängning även till Ringvägen längs järnvägen

Behåll viadukten för gående och cyklister

Flytta bort biltrafik från centrum. Befintlig används till cykel och gående. Bygg något nytt på annan plats

Låt viadukten stå kvar som ett monument. Tillåt gång – och cykeltrafik. Bygg ett skyddsnät under som göms av klängväxter

Riv och låt området bli parkmiljö och cykelparkering

Gör om Mosslegatan och Jönköpingsvägen till matarlänkar

Stryp trafikflödet så att man väljer annan väg

 

Frågan om viaduktens vara eller icke vara engagerar som synes många och vi fick också många kloka och intressanta synpunkter.

Det blir spännande att se hur detta kommer att utvecklas framöver och vad kommunen själva har tänkt.

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email