Hur och av vem/vilka styrs Värnamo kommun?

Kommunens organisation

Kommuner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden.

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner. Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige.

Politikerna bestämmer huvuddragen för verksamheten och hur pengarna ska fördelas.

De anställda i förvaltningarna verkställer besluten som politikerna har fattat och ser till att den dagliga verksamheten fungerar.

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Hur fungerar en kommun?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar övergripande och strategiska beslut som styr verksamhetens inriktning. Fullmäktige beslutar även om budget och skatteuttag samt utser ledamöter i kommunstyrelse och olika nämnder. Fullmäktiges arbete leds av en ordförande som är kommunens motsvarighet till Riksdagens talman.

Fullmäktigemötena är öppna för allmänheten, medan huvudregeln för kommunstyrelsens möten är att de är stängda. Kommunerna kan dock välja att bjuda in allmänheten till hela eller vissa delar av mötena. Då kan du gå dit för att lyssna, men har ingen yttranderätt

 Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa funktioner är kommunerna ansvariga för enligt lag medan andra sker på frivillig grund.

Kommunerna ansvarar enligt lag för:

– socialtjänsten (regleras av bland annat Socialtjänstlagen, SoL)
– skolväsendet (regleras av bland annat Skollagen)
– plan- och byggfrågor (regleras av bland annat Plan- och bygglagen, PBL)
– hälso- och miljöskydd
– avfallshantering och renhållning
– vatten och avlopp
– räddningstjänst (Regleras i Lag om skydd mot olyckor, LSO)
– krisberedskap och säkerhet.

I Värnamo kommunfullmäktige sitter 51 politiker och platserna – mandaten – har fördelats mellan de olika partierna beroende på resultatet i kommunvalet.

I Värnamo kommun är mandaten efter valet 2018 fördelade enligt följande:

Centerpartiet, 10 mandat

Kristdemokraterna, 5 mandat

Liberalerna, 2 mandat

Moderaterna, 8 mandat

Miljöpartiet, 1 mandat

Socialdemokraterna, 15 mandat

Sverigedemokraterna, 8 mandat

Vänsterpartiet, 2 mandat

Kommunfullmäktige sammanträder som regel sista torsdagen varje månad men har uppehåll i juli.

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering

och leder och samordnar det operativa arbetet. Här förbereds till exempel ärenden som sedan beslutas i kommunfullmäktige. Ledamöterna utses av fullmäktige. Ordförande i kommunstyrelsen kommer i allmänhet från det största partiet, och vice ordförande representerar oppositionen. Det kan också förekomma fler vice ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande osv.

I kommunerna finns också arvoderade kommunalråd. Mindre kommuner brukar ha ett eller två kommunalråd, medan större kommuner kan ha fler hel- eller deltidsarvoderade kommunalråd.

I Värnamo kommun finns tre hel- eller deltidsarbetande politiker:

Mikael Karlsson, Centerpartiet, kommunstyrelsens ordförande.

Gottlieb Granberg, Moderaterna, kommunstyrelsens vice ordförande.

Azra Muranovic, Socialdemokraterna, kommunstyrelsens andra vice ordförande, oppositionsråd.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Det här gör kommunstyrelsen

 • Leder och samordnar allt arbete inom kommunen.
 • Ansvarar för kommunens ekonomi.

Den politiska processen.

Vägen till beslut inom en kommun ser ungefär likadan ut överallt, men kan skilja sig något från kommun till kommun.

  1. Ärendet kommer in
   Ett ärende kan komma från flera håll men det vanligaste är att det kommer en motion från en eller flera politiker och ofta står ett eller flera partier bakom motionen redan då.Men ett ärende kan också komma från en myndighet, företag, privatperson, någon tjänsteman eller annan nämnd inom kommunen. Skrivelsen kan inkomma via brev eller e-post.
   Kommunfullmäktige, som tar emot ärendet, skickar det sedan vidare till kommunstyrelsen eller till en nämnd, t.ex. en fritidsnämnd för beredning.
  2. Registrering
   Handlingen registreras i ett diarium och blir därmed allmän handling. Det innebär att skrivelsen oftast blir offentlig och det innebär att man, med hjälp av ärendenumret, kan få ut alla offentliga handlingar i ett visst ärende.
  3. Beredning
   Ärendet lämnas till en handläggare (anställd tjänsteman) som ansvarar för att det bereds. Beredning innebär att ärendet utreds och att de underlag som behövs för att politikerna ska kunna fatta beslut tas fram. Om det behövs, skickas ärendet på remiss till andra instanser som får lämna synpunkter. Sedan sammanställer handläggaren det som framkommit under beredningen.
  4. Beslut 
   Innan ärendet tas upp till beslut, skicka det ut till de olika partigrupperna för att respektive parti ska kunna ta ställning.  Sedan  tas det upp  i  nämnd eller kommunstyrelse och de kan antingen besluta om att lyfta det till kommunfullmäktige  eller återremittera det  för ytterligare beredning. I vissa mindre ärenden kan nämnden ta beslut direkt utan att det lyfts till kommunfullmäktige.
  5. Protokoll
   Protokoll skrivs, justeras och anslås på kommunens officiella anslagstavla.
  6. (Överklagande)
   Vid tidpunkten då protokollet anslås börjar tiden för överklagande. Alla kommunala beslut kan överklagas, men det är en förhållandevis krånglig process.
  7. Genomförande
   Ansvarig förvaltning får sedan i uppdrag att genomföra beslutet.

Politikerna arbetar i olika nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är miljönämnd, socialnämnd och kulturnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Det här gör nämnderna

 • Ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen.
 • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige.
 • Genomför beslut som fattas i fullmäktige.

I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Nämnderna i Värnamo Kommun är:

Servicenämnd, samhällsbyggnadsnämnd, kulturnämnd, medborgarnämnd, barn- och utbildningnämnd, omsorgsnämnd, upphandlingsnämnd samt valnämnd. Det finns också ett tekniskt utskott och ett personalutskott.

Förvaltningar

För att sköta den direkta verksamheten finns kommunala förvaltningar med anställda medarbetare som bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattat och som bedriver all den övriga verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. Kommundirektör är kommunens högste tjänsteman. I varje förvaltning finns en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att respektive nämnds beslut verkställs.

Bolag och stiftelser

En del av den kommunala verksamheten bedrivs som bolag eller stiftelser

I Värnamo finns holdingbolaget Värnamo Stadshus AB, som ägs till 100 procent av kommunen. Holdingbolaget i sin tur äger samtliga aktier i Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

Revisorer

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska den kommunala verksamheten så att nämnder och förvaltningar följer de lagar och regler som finns samt att kommunens pengar hanteras på ett korrekt sätt. Kommunens revisorer anlitar en auktoriserad revisionsfirma för att genomföra sina granskninga

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att:

 • fatta självständiga beslut
 • ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgift

Det innebär att kommunerna själva kan bestämma över sina angelägenheter och driva lokala eller regionala frågor.

Vissa uppdrag är, som tidigare sagts,  obligatoriska, andra är frivilliga. Varje kommun har skyldighet att erbjuda bland annat barnomsorg, skola, räddningstjänst, renhållning samt vatten och avlopp. Exempel på frivilliga ansvarsområden är fritid och kultur. Det innebär att finansiellt stöd till idrottsföreningar inte behöver ingå kommunens uppdrag. Många kommuner ser dock idrotten som en viktig del av samhällsuppdraget och har ett idrottspolitiskt program för att stödja vissa föreningar och idrotter.

Källor: Värnamo kommun  https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation.html

Sveriges kommuner och regioner

lhttp://kr.se/skr/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/sastyrskommunen.735.html

 

.

facebook Twitter Email