Trygga barn

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit initiativ till att FN:s barnkonvention nu blir svensk lag.

Socialdemokraterna vill:

  • ge barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar rätt att vara heltid i förskolan
  • införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, vård utan väntan för barn och unga som mår dåligt, snabbt stöd i mobilen, och rätt stöd vid självmordstankar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Inga barn ska växa upp i fattigdom

Sverige är ett av världens bästa land att växa upp i. Men idag har inte alla barn samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Vi socialdemokrater står alltid i opposition mot orättvisorna i samhället. Därför är det oacceptabelt att barn idag växer upp i fattigdom.

Klyftorna i samhället har vuxit och skolresultaten har fallit.  Den borgerliga regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar fick gå före en bra välfärd. Det är inte värdigt Sverige och därför väljer nu regeringen gemensamma investeringar för jobb, skola och en bättre framtid för alla.

Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var de bor. Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Därför pågår det ett arbete med att göra FNs barnkonvention till svensk lag.

Barnfattigdom finns för att barnens föräldrar är fattiga. Därför är en politik för fler jobb central för att bekämpa barnfattigdom och skapa bättre uppväxtvillkor. Vårt mål är att öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Med fler jobb har vi råd med en bra välfärd och en bättre skola.

 

Det här har vi gjort:

  • investerat i mindre klasser, fler lärare och andra vuxna i skolan samt insatser för att minska de sociala klyftorna i skolan
  • vi har höjt underhållsstödet
  • höjt studiebidraget till gymnasister med 200 kr från juli 2018 med retroaktiv verkan från mars 2018
  • satsat på att stärka elevhälsan
  • tagit initiativ till att göra barnkonventionen till svensk lag. Beslutet fattades av riksdagen i juni och den nya lagen börjar gälla år 2020.
facebook Twitter Email