Vårt valmanifest 2022

Valmanifest

SOCIALDEMOKRATERNA VÄRNAMO

INLEDNING

Den socialdemokratiska kampen är i grund och botten en kamp mot orättvisor. Människan ska vara fri att utvecklas som individ och råda över sitt eget liv oavsett kön, funktion, sexuell läggning eller bakgrund. Människan ska ha möjligheter liksom förutsättningar att forma sin tillvaro och påverka det samhälle man lever i. Denna frihet gäller
alla människor. Därför är jämställdheten och jämlikheten frihetens förutsättningar.
Socialdemokratin står upp för och månar om demokratins ideal. Medborgarnas gemensamma vilja som utvecklas i en fri och öppen debatt, och uttalad i demokratiska val, är alltid överordnad andra maktspråk.
Eftersom medborgarna genom demokratin bestämmer vilka principer som ska styra
samhällsutvecklingen, så ska demokratin också alltid gå före marknadens intressen.
Som Socialdemokrater ska vi avlägsna ekonomiska, sociala och kulturella hinder för
människors frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan
klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar
och diskriminering.

En av vår tids viktigaste frågor relaterade till framtiden är klimatfrågan som i den
konstaterade globala klimatförändringen är en ödesfråga. För vår överlevnad behövs
en långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, som möter den
nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet
att tillfredsställa sina drömmar.
Som en växande kommun som möter lokala liksom globala utmaningar kommer
framtiden att innebära större och effektivare samarbeten med andra kommuner i länet,
med regionen, och staten men även med näringslivet och civilsamhället. Det är viktigt
att vi får till ett gott samarbete och en god samverkan med de privata företagen samt de
ideella aktörerna i vår kommun. Alla måste vara med.
Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället
byggs i samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och
möjlighet att påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar.

PRINCIPIELLT STÄLLNINGSTAGANDE

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som utgår ifrån att varje människa ska vara
fri att utvecklas som individ och ha samma möjlighet råda över sitt eget liv. Det innebär
att jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet ska ingå i alla politiska bedömningar i alla
kommunala frågor.
Socialdemokraterna ska verka för att Värnamo kommun ska vara ett föredöme i miljö-
och klimatarbete samt hållbarhetsarbete. Klimatomställningen ger nya möjligheter för
hållbar tillväxt och skapar fler jobb. Hållbarhets- och klimatperspektivet, samt Agenda
2030, ska därför ingå i alla politiska bedömningar i alla kommunala frågor.

Socialdemokraterna tror på ett solidariskt samhälle där alla ger efter förmåga och får
efter behov. Vi tror på ett demokratiskt samhälle där varje människa har rätt att påverka
och därmed forma sin omgivning. Bakgrund och uppväxt ska inte vara ett hinder för
möjligheten till utbildning och arbete. Vi tror också på ett tryggt samhälle som ska vara
kompromisslöst mot kriminalitet. Vi ska svara upp mot de utmaningar vi ser.

Segregationen ska brytas och kriminaliteten ska rökas ut.

Socialdemokraterna anser att hela Värnamo kommun ska vara levande. Boende på
landsbygden och i större orter ska ha jämlika förutsättningar för ett bra liv med god
välfärdsservice.
Socialdemokraterna är ett arbetareparti som byggde den svenska välfärden. Vi ska därför
fortsätta satsa på skola, omsorg, och fler arbeten i välfärden istället för att sänka skatten.
Kollektivavtal, facklig samverkan och arbetsmiljö är förutsättningar för trygga arbetsplatser.

PRINCIPIELLT STÄLLNINGSTAGANDE

Socialdemokraterna tror inte på privatisering av skola, vård och omsorg. Det skapar
orättvisa system samtidigt som skattepengar hamnar i privata fickor. Vi tror på den
demokratiska kontrollen av det offentliga där skattepengarna stannar inom välfärden.
Styrning och ledning är avgörande för att kommunens verksamheter ska fungera och
ge ett kvalitativt resultat. Detta ställer krav på långsiktighet samt ordning och reda i den
ekonomiska hushållningen.
Reglerna för offentlig upphandling ska ses över för att kunna användas mer aktivt för
trygga arbetsvillkor och lokal utveckling. Idéburna organisationer inom såväl välfärden
som annan service ska få bättre förutsättningar att verka.
Socialdemokraterna anser att grundförutsättningen för ett framåtsträvande samhälle
och en stark välfärd är hushållandet av de gemensamma resurserna. Socialdemokraterna
ställer krav på att ekonomiska, ekologiska, humana och sociala resurser används strategiskt och aktivt för att arbeta bort orättvisor och hinder. Vi vill se en ekonomisk stabilitet, hög sysselsättning och kontroll över kommunens sätt att använda sina resurser.

TRYGGHET

Att vara trygg innebär mer än att ha mat, skydd och värme. I ett tryggt samhälle kan
människan utvecklas som individ, påverka sin omgivning och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar oavsett vem man är, men man ska också kunna röra sig fritt ute i
samhället utan att känna sig otrygg. Tryggheten på offentliga platser – till exempel gator
och torg, bibliotek och simhallar – ska särskilt förstärkas. Skolan och omsorgen för barn
och unga ska få bättre stöd att identifiera barn i riskzonen
Alla barn har rätt till sin barndom och en trygg uppväxt. Föräldrar har ansvar för att
se till att barnen får en trygg och god uppväxt. Samtidigt behöver samhällets stöd till
föräldraskap bli väsentligt bättre. Fler föräldrar ska kunna lära sig att tyda signaler om
barns ohälsa, kunna tala med sina barn om dessa frågor, och veta var och hur de kan
söka hjälp till sina barn. Kommunen ska följa FN:s barnkonvention och skapa utrymme för barn att bli lyssnade på, sedda och stöttade utifrån sina individuella behov och
förutsättningar.

Det mest effektiva medlet för att bekämpa segregation och fattigdom bland barn och
vuxna är att öka sysselsättningen bland vuxna samt att föräldrar har trygga anställningar som man kan försörja sig på. Ännu mer träffsäkert är det att öka jämställdheten och
stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, i synnerhet för utlandsfödda kvinnor.
Barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid, något som också ökar tryggheten.
Samhällsklyftor blir särskilt kännbara för barn under lov eller när skolan erbjuder
aktiviteter som innebär kostnader. Därför ska skolan vara avgiftsfri även utanför den
ordinarie undervisningen. Barns deltagande i kulturliv, idrott och annan föreningsverksamhet ska främjas aktivt.

TRYGGHET

Även om vuxna får acceptera konsekvenser av sina handlingar och val i livet så vet vi att
föräldrar och deras barns trygghet, vardagsekonomi och hälsa är intimt sammankopplade. Den som går med på stora klyftor mellan vuxna, accepterar i praktiken stora klyftor mellan barn också. Ska alla barn få goda och jämlika chanser i utgångsläget måste
jämlikheten öka för alla. Därför måste barn- och elevperspektivet vara en drivkraft för
fler jämlikhetsreformer inom välfärden och i samhällsbygget.
De senaste årtiondena har vårt land liksom vår kommun tagit ett ansvar för att ge
människor skydd. Genom stora insatser från kommunenen, näringslivet, arbetsförmedlingen, föreningsliv och folkbildningen har etableringen också förbättrats. Att lära
sig svenska och få ett jobb är avgörande för att integrationen ska fungera. Det lägger
grunden för självständighet och delaktighet i det svenska samhället och bidrar positivt
till vårt gemensamma välstånd och vår välfärd
Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Förövarna finns i alla samhällsgrupper, och
är ett uttryck för det strukturella förtrycket mot kvinnor. Varje form av våld eller hot
om våld mot kvinnor begränsar även tryggheten och friheten för de kvinnor som inte
utsätts direkt. Våldet drabbar också många barn, och att utsätta andra eller att själv bli
utsatt kan gå i socialt arv.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan aldrig accepteras och kriminaliseringen ska vara
heltäckande. Samordning och stöd behövs runt både enskilda barn och familjer, liksom
kommuners och myndigheters stärkta kompetens att upptäcka och motverka hedersbrott. Samhällets samlade reaktion mot våld mot barn, mellan barn, mellan vårdnadshavare och mot kvinnor behöver sättas in tidigare, vara hårdare och mer strukturerat.
Det gäller för både rättsväsendet och de sociala myndigheterna.
Kriminaliteten begränsar människors frihet. Det är mest allvarligt för den som utsätts
direkt, men det skapar även oro, rädsla och vanmakt hos brottsoffrens familjer och
grannar. Den organiserade brottsligheten påverkar hela samhällen. Den fördjupar
segregationen i skolor och bostadsområden men den tär också på sammanhållningen
och försvårar ett solidariskt samhällsbygge. Därför är kampen mot kriminalitet och
dess orsaker också en tydlig jämlikhetsfråga. Samhället behöver kraftsamla för att bryta
segregation och förhindra kriminellas påverkan på lokalsamhället. Värnamo ska inte ha
några utsatta områden och ingen nyrekrytering till kriminella gäng. Kommunen måste
också ha väsentligt större möjlighet att utbyta information med myndigheter för att
stärka legitimiteten och motverka fusk, eller att socialförsäkringar eller andra kommunala bidrag utnyttjas av organiserad brottslighet.

TRYGGHET

Det mest effektiva sättet att skydda människor från brott är att se till att brottet aldrig
äger rum. De sociala insatserna, särskilt för att motverka att unga människor hamnar i
kriminalitet, måste öka. Här har kommunernas fältarbetare en viktig roll. Medarbetarskydd behöver förstärkas för socialtjänstarbetare men också andra yrkesgrupper som
arbetar med kriminella miljöer och brottsförebyggande arbete. Det behöver säkras att
kommunen vidtar tillräckligt långtgående åtgärder när barn och unga är på väg in i
kriminalitet.
Ett nytt geopolitiskt landskap har vuxit fram som skapar instabilitet och osäkerhet. De
auktoritära ambitionerna att nedmontera demokratin och inskränka mänskliga rättigheter är påtagliga, och flera länder stärker sin ställning genom vapenmakt, hybridkrigföring och desinformation. Att stå upp för folkrätten är avgörande för att möta dessa
hot. Värnamo kommun ska ha en beredskap för olika typ av krissituation och cyberhot
Det har blivit allt mer angeläget att stå upp för yttrandefrihet, det fria ordet och oberoende medier. Civilsamhället är en skola i demokrati och jämlikhet, och en motor för
tillit och gemenskap. Människor ska vara delaktiga och ta gemensamt ansvar för samhällets utveckling – inte som kunder eller konsumenter, utan som samhällsmedborgare.
Därför är näringslivet, föreningslivet, folkbildningen och folkrörelserna, trossamfunden, det professionella och ideella kulturlivet, biblioteken och kulturinstitutionerna alla
så viktiga.

Idrotten är av särskild betydelse genom sin förmåga att kunna organisera såväl barnsom ungdomsverksamhet som motionsträning och elitidrott. Kultur är viktigt, och dess
betydelse är större än all mätbar nytta. I grunden handlar det om att kunna växa som
människor. Därför måste kulturen tillåtas verka fritt utan risk för politisk styrning av
det konstnärliga innehållet. Alla har rätt till en bildningsresa och kulturvanor skapas i
barndomen. Alla barn och unga ska få möjlighet att delta i kulturskolan. Den ska därför
ges förutsättningar att utvecklas långsiktigt och göras tillgänglig på jämlika villkor i
hela kommunen. Samverkan mellan fritidshemmen, kulturlivet och idrottsrörelsen ska
stärkas.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT:

• Värnamo kommun ska verka för en hög sysselsättning och ett
aktivt och utvecklande näringsliv i grön anda.
• Segregationen bryts och kriminaliteten röks ut.
• En belysningsstrategi för kommunen ska komma till och lysa
upp strategiska bostadsområden, parker, mötesplatser, skolor,
gator, tunnlar, cykelvägar och lekplatser.
• Värnamo kommun ska arbeta utifrån en jämställd och jämlik
samhällsbyggnadsplanering för att bygga bort hinder och röja
bort otrygghet.
• Övergångar, refuger och cykelvägar ska inventeras och lysa
upp för att öka tryggheten
• Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid och därför
ska fler fritidsgårdar och mötesplatser för unga skapas. Fler
kommunala lokaler måste öppnas upp.

• Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid och
därför ska fler fritidsgårdar och mötesplatser för unga
skapas. Fler kommunala lokaler måste öppnas upp.
• Fältverksamhet och trygghetsvandring ska förstärkas och
utvecklas, ”fler vuxna på stan” ska finnas i hela kommunen.
• Ensamhet bland äldre ska brytas genom folkhälsoprojekt
och kulturell uppsökandeverksamhet.
• Värnamo kommun ska ta fram en ny reservvattentäkt
innan 2024.
• Värnamo kommun ska ha en beredskap för olika typer av
krissituationer inklusive klimatpåverkan (så som torka,
över svämning, bränder).
• Värnamo kommun ska ha en beredskap för cyberhot och
terrorism.

VÄLFÄRD

Det offentliga ska säkerställa att etableringar inte bidrar till segregation, att hänsyn
tas till arbetsmarknadens behov, och att det ges förutsättningar att planera långsiktigt. Välfärden behöver därför bli mera behovsstyrd och mindre marknadsstyrd. Den
ska utjämna skillnader och inriktas på människors behov. Den ska vara demokratiskt
kontrollerad och ta vara på välfärdsarbetarnas kompetens. Byråkrati och administration
ska minimeras. Tillitsbaserad styrning ska stärkas och utvecklas. Välfärden ska alltid
organiseras och fördelas utifrån behov, och välfärdens resurser ska gå till just välfärden
– inte till privata vinster.
Alla barn i Sverige ska få en god utbildning och bildning i förskolan, skolan och på
gymnasiet. Vi ska göra det genom fokus på kunskapsuppdraget, mer personal i skolan/
gymnasium och fler utbildade lärare med bättre förutsättningar. Varje barn ska mötas
av höga förväntningar och en tro på att de kan lyckas. Elever ska få mer tid för lärande
så att man kan nå längre genom bättre studiero, tidiga stödinsatser och en förlängd
skolplikt. Kunskapskraven ska vara tydliga, betygssystemet rättvist och ordningsreglerna väl kända. Ingen elev ska halka efter eller hållas tillbaka. Läsa-skriva-räkna-garantin
ska följas upp och fler speciallärare och specialpedagoger anställas.
Förskolan ger alla barn – oavsett andra förhållanden – en tryggare, mer lärorik och mer
stimulerande uppväxt. Barngrupperna behöver vara mindre samtidigt som kunskapsuppdraget och det pedagogiska ledarskapet stärks. Målet är att alla förskolor i Värnamo
kommun håller hög kvalitet. Språket är nyckeln till all annan kunskap.

Varje elev ska mötas av höga förväntningar på att lära sig god svenska, oavsett vem man
är eller vilket språk man talar hemma. Förskolans språkutvecklande arbete ska stärkas
ytterligare, och det ska finnas tydliga krav på svenskkunskaper för all pedagogisk personal. Nattis ska finnas kvar och utvecklas. Vi vill se fler anställda inom förskolan och
vill att det ska finnas möjlighet att vidareutbilda sig med lön samtidigt som man arbetar
kvar i verksamheten.
Pojkars resultat är generellt lägre än flickors, och därför ska särskilda insatser göras för
att fortsätta att höja pojkarnas skolresultat. Varje elev som behöver mer tid för lärande
genom lovskola och läxhjälp ska garanteras det. Alla skolor ska ha en väl utbyggd elevhälsa och kunna erbjuda det stöd som behövs. Det förebyggande arbetet för att motverka att elever får lång och problematisk frånvaro ska utvecklas, likaså stöd till både skolor
och föräldrar för att elever ska komma tillbaka till skolan.
Skolan ska vara kostnadsfri, inga s.k. ”obetydliga” kostnader får tas ut av barn eller
vårdnadshavare. Fritidshemmet, med dess stora potential för ökat lärande och jämlika
uppväxtvillkor, behöver prioriteras ekonomiskt och pedagogiskt. Rätten till plats på fritidshem ska utvidgas så att den blir mer oberoende av ens föräldrars sysselsättning. Fler
läsfrämjande insatser ska genomföras. Skolbibliotek i alla skolor är viktiga för lärandet
och för en jämlik tillgång till bland annat litteratur, läromedel och digitala resurser. Att
behålla och förstärka sitt modersmål stärker annan inlärning, och vi står upp för rätten
till undervisning i modersmål, liksom i nationella minoritetsspråk.

VÄLFÄRD

Allt fler har också bättre ork och ekonomiska möjligheter att leva ett aktivt liv som
pensionär. Men alla ska kunna se fram emot en trygg ålderdom, inte bara de som har
bäst förutsättningar. Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet över hela landet och utgå
ifrån behov och rätt till självbestämmande. Den som behöver både vård och omsorg ska
mötas av samordnade insatser med hög personlig kontinuitet, något som är så viktigt
både för den äldre men även för de anhöriga. Vi vet att personalens insatser utgör själva
kvaliteten i omsorgen. Schyssta arbetsvillkor, god arbetsmiljö och en fungerande samverkan mellan kommun och region är direkt avgörande.
Den socialdemokratiska välfärdsmodellen gör att familjerelationer kan bygga på
ömsesidighet, lust och egen vilja. Den som behöver ska få stöd och omsorg att delta i
samhällslivet. Det handlar om en önskan att få leva ett självständigt liv, men även om
behovet av hjälp i hemmet, på promenaden, vid samvaron, samt att bli sedd och förstådd. Allt detta behövs för att alla ska kunna åldras i trygghet och med värdighet.
Pandemin visade med all tydlighet att äldreomsorgen måste få göra samma resa och
utveckling som andra välfärdsområden. Sverige behöver därför en ny äldreomsorgslag.
Den ska stärka äldres inflytande och självständighet i vardagen. Kraven på de anställdas
kompetens och arbetsuppgifter ska både uppvärderas och regleras bättre. Alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och de som behöver, ska kunna studera
svenska på betald arbetstid. Tillgången till medicinsk kompetens på alla äldreboenden,
i hemtjänsten och i hemsjukvården ska säkras, oavsett utförare. Psykisk ohälsa hos äldre
behöver uppmärksammas och ofrivillig ensamhet bemötas.

Arbetsvillkor, god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling och omställning ska vara
så bra att fler orkar och vill arbeta kvar längre, och att fler unga söker sig till välfärdsyrkena. Det kräver en äldreomsorg fri från minutscheman, där stödet i vardagen kan
anpassas utifrån behov. Heltid ska vara norm och delade turer, långa helger, samt varannan helg ska avskaffas helt och hållet. Ingen ska behöva tveka inför att agera säkert eller
rapportera brister. Goda arbetsvillkor är inte bara en rättvisefråga för alla som jobbar
i äldreomsorgen i dag, det är en avgörande och strukturell framtidsfråga för hela vårt
samhälle.
Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och kunna leva sitt liv
som andra. Det offentliga ska konsekvent verka för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor
och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Du ska kunna
lita på att dina behov blir tillgodosedda genom insatser av hög kvalitet och att systemet
är rättssäkert. Jämställdheten och barnrättsperspektivet ska särskilt beaktas. Vi ska säkra
rätten till personlig assistans och göra LSS-insatserna mer ändamålsenliga. Människor
med funktionsnedsättning ska känna trygghet och frihet.

Personalen ska ha rätt kompetens och goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT:

• Elever i Värnamo kommun ska ha behovsstyrd hjälp i förskola,
skola och på gymnasiet.
• Barn- och elevgrupperna ska minskas så att tid finns för varje
elev att bli sedd och hörd kontinuerligt.
• Elevhälsoteamet ska förstärkas och fler elever ska ha tillgång
till skolkuratorer.
• Nattis ska förstärkas och utvecklas.
• Vuxenskolan ska förstärkas och utvecklas, det ska också bildas
elevhälsa för vuxna som utbildas i kommunen.
• Kommunen ska kroka arm med regionen och näringslivet för
att alla elever skall ha genomfört prao innan slutet av sin skolgång för att bredda sin kunskap om den lokala arbetsmarknaden.
• Omsorgen i Värnamo kommunen ska vara behovsstyrd inte
verksamhetsstyrd.
• Det ska finnas mer personal på särskilt boende samt att arbetslag ska bildas kring de äldre som har hemtjänst för att öka igenkännlighet och trygghet.

• LSS-insatserna förstärks och görs mer ändamålsenliga.
• Värnamo kommun ska verka för att hitta system för att
granska de privata utförarna av omsorgsverksamhet för att
säkra att behov av omsorg också möts upp.
• Det ska finnas fler anställda inom välfärden.
• Heltid som norm ska gälla och delade turer, långa helger
och varannan helg ska avvecklas omgående.
• Värnamo kommun ska genom ett strategisk och aktiv hälsofrämjande och arbetsmiljöarbete verka för att fler orkar
och har möjlighet att arbeta heltid, kvinnor som män.
• Lärare få mer tid till sitt kärnuppdrag – att planera, genomföra och följa upp sin undervisning.
• Fler vuxna ska finnas på skolan och rätt kompetens skall
användas till rätt behov.

SAMHÄLLSBYGGE

Att ha en bostad är en social rättighet, och hela bostadspolitiken måste inriktas på att
uppfylla detta. Vi vill att hemmet ska vara den trygga punkten i varje människas liv.
Ens bostad påverkar vilka arbeten man kan ta, var man kan studera, och hur mycket av
ens vakna tid som går till pendling. Det avgör om man kan flytta hemifrån, påverkar
vilka förskolor och skolor som är tillgängliga för ens barn, och möjligheten att känna ro
och framtidstro. Målsättningen ska vara goda bostäder åt alla – inte en marknad som
fungerar för några. Det behövs både fler hyresrätter och blandade bostadsområden med
villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen.
Vårt mål är en kommun där alla kan bo bra genom hela livet.

Förebilder är viktiga för barn och unga, och barns geografi är mer begränsad än vuxnas
– den kan vara ett kvarter eller en stadsdel. Därför ska varje skola sträva efter en bred
elevsammansättning. Trångboddhet bland barnfamiljer måste särskilt bekämpas. Och
all större nybyggnation ska stödja att boendeformer blandas och att hållbara utemiljöer
skapas – segregationen ska byggas bort.

SAMHÄLLSBYGGE

Samtidigt som det finns kraft på landsbygden existerar det fortfarande tydliga klyftor
mellan stad och land. Därför krävs ett tydligt fokus på att hela kommunen ska leva och
byggas starkare, och en insikt om att hela kommunen måste stärks stärkas ömsesidigt
måste till – en investering i en del av kommunen är bra för andra. Det behövs en långsiktig och aktiv politik som stärker välfärden och ser till att kommunens framgångar
kommer alla till del. Utveckling ska synas med fler och växande företag, nya bostäder,
en i grunden renoverad skola eller nyanlagd förskola, kulturverksamhet eller ett nystartat företag som tänder ljusen på butiksgatan. Så lägger vi grunden för framtidstron och
därmed för tryggheten.
Det enskilt viktigaste vid många beslut om att flytta till en kommun är om det finns bra
barnomsorg och skolor tillgängliga. Välfärden ska kunna anpassas utifrån lokala behov
och förutsättningar, med utvecklade arbetssätt och försöksverksamheter. Hela kommunen ska leva – inte bara överleva.

Planeringen av infrastrukturen ska utgå från både kvinnors och mäns möjligheter och
behov på ett jämställt sätt. Gång, cykel- och kollektivtrafik ska stimuleras i hela kommunen. Inte minst är det viktigt att kollektivtrafiken byggs ut och görs mer tillgänglig
för fler, och att arbetspendlingen fungerar även på obekväma arbetstider. Vi vill även se
förstärkta investeringar i vägnätet, inte minst för att minska olyckorna i trafiken. Vi vill
att Nollvisionen ska förverkligas med investeringar i förbättrad vägstandard istället för
generella hastighetssänkningar. Vi vill se avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under
sommaren. Möjligheten till avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under hela året ska
utredas.

SAMHÄLLSBYGGE

En av vår tids viktigaste frågor relaterade till framtiden är klimatfrågan som i den konstaterade globala klimatförändringen är en ödesfråga. Klimat- och miljöperspektivet ska
därför alltid finnas med i den politiska bedömningen i alla kommunala frågor. Om inte
klimat- och miljöfrågorna får stå i första rummet både vad gäller utveckling, investeringar och tekniska lösningar riskerar framtiden att bli kort. För vår överlevnad behövs
en långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, som möter den
nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet
att tillfredsställa sina drömmar.

I det demokratiska samhället är människan målet. Kultur och bildning handlar för oss
om människans personliga frihet och samhällets utveckling. Kulturen och kulturarvet
ger perspektiv och förståelse för det egna livet och omvärlden, och möjlighet att kunna
mötas över klassgränser och andra bakgrunder. Kulturens frigörande förmåga är en
avgörande motvikt mot auktoritära krafters strävan att ta makten över tanken.
Kulturen behöver fysiska rum. Att det offentliga rummet kommersialiseras och
kulturella mötesplatser stängs behöver därför motverkas och samlingslokaler stödjas.
Kulturförvaltningen ska bedriva ett aktivt uppsökande arbete i hela kommunen (och
regionen) för att få nya grupper att möta fler kulturformer, genom till exempel filialer,
turnéer och vandringsutställningar. En procent regeln ska tillämpas vid allt offentligt
byggande och tillämpas oftare vid markanvisning till privata byggherrar.

SOCIALDEMOKRATERNA VILL ATT:

• Segregation ska byggas bort genom blandad bebyggelse och
inplanerade bostäder för en åldrande befolkning.
• Kommunen ska verka för ett strategiskt bostadsbygge utanför
Värnamo tätort, liksom i tätorten, för en ökad befolkning.
• Finnvedsbostäder ska kunna leverera bra bostäder med standard för olika typer av funktionsvariation och behov till rimlig
hyra.
• Fler trygghetsboenden ska planeras in i samhällsbyggnadsplaneringen.
• Kommunala lokaler ska ses om och omvandlas för att öka lokalers användning utöver ordinarie verksamhet.
• Fler öppna mötesplatser ska skapas där kultur och grönska är
norm.

• Folkets Park med dess fysiska former och verksamhet ska
värnas.
• Fler gång- och cykelvägar ska byggas i hela kommunen.
Målet är att man ska kunna cykla tryggt genom hela kommunen 2030.
• Viadukten ska planeras, byggas och användas inom 6 år.
• Plats för ny simhall ska pekas ut och byggstart planeras
senast 2026.
• Inomhusskatepark ska byggas efter ny simhall.
• Konstsnöspår i Borgen ska vara färdig senast 2025.

facebook Twitter Email